Pravidla a podmínky

Vítejte v DVA JEWELRY, provozované společností DVA JEWELRY, a nachází se na www.dvajewel.com. Následující podmínky upravují vaše používání tohoto webu.

Přístupem, prohlížení, nebo pomocí obsahu, materiál, nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím tohoto webu, vyjadřujete tím, že jste si přečetli tyto Podmínky a rozumíte jim, že s nimi souhlasíte a chcete být jimi legálně vázáni. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemáte oprávnění používat tento web a musíte okamžitě opustit.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, pošlete e-mail na adresu info@dvajewel.com.

1. Registrace. Za účelem přístupu k určitému obsahu, služby, produkty nebo výhody na webu, budete požádáni o registraci a vytvoření účtu. Registrací účtu na webu, prohlašujete, že jste 18 roky nebo starší, nebo že máte povolení zákonného zástupce (např., rodič) používat web. V rámci procesu registrace, budete vyzváni k výběru uživatelského jména a hesla. Budete také povinni poskytnout DVA JEWEL, s určitými informacemi o sobě, včetně některých typů osobních identifikačních údajů, jako je váš e-mail a vaše adresa. Za svůj účet nesete plnou odpovědnost, včetně použití účtu jakoukoli třetí stranou, a zachování důvěrnosti vašeho hesla. Svůj účet můžete kdykoli ukončit zasláním e-mailu na adresu info@dvajewel.com.

2. Způsob platby. Některé produkty nebo služby na tomto webu bude možné zakoupit. Registrací těchto služeb u DVA JEWEL, nebo nákup produktů nebo služeb na webu, prohlašujete, že vám je osmnáct (18) roky nebo starší. Jste zodpovědní za všechny poplatky vzniklé na základě vašeho účtu, ať už vámi nebo jinou osobou, která používá váš účet. Pokud z nějakého důvodu DVA JEWELRY, neobdrží platbu za nákup, nebo pokud se zjistí, že je platba podvodná, DVA ŠPERKY, může uplatnit svá práva v právu a spravedlnosti, počítaje v to (A) okamžité pozastavení nebo ukončení vašeho účtu; (b) hledá inkaso dlužné částky; a / nebo (C) požadovat právní kroky proti vám za porušení těchto podmínek. Jste také zodpovědní za placení jakýchkoli vládních daní uvalených v souvislosti s používáním webu nebo nákupem nebo jakýmikoli produkty či službami, včetně prodeje, spotřební nebo spotřební daně (kromě daní pouze z DVA JEWELRY, čistý příjem). Do té míry, že DVA JEWELRY, je povinen takové daně vybírat, příslušná daň bude přidána na váš fakturační účet. Veškerý prodej na DVA JEWELRY, webové stránky jsou konečné. Pro jakékoli žádosti o vrácení peněz, pošlete e-mail na adresu info@dvajewel.com. DVA ŠPERKY, má právo rozhodovat o vrácení peněz případ od případu, a DVA ŠPERKY, vám tyto nákupy vrátí kredity na budoucí nákupy na webu.

3. Majetková práva. Pokud však DVA ŠPERKY, v dohodě mezi vámi a DVA JEWELRY výslovně stanoví jinak, DVA ŠPERKY, vlastní nebo licencuje všechna data, obsah, grafika, formuláře, umělecká díla, snímky, fotografie, funkční komponenty a veškeré softwarové koncepty a dokumentace a další materiály na, nebo zpřístupněny prostřednictvím tohoto webu („Materiály stránek“), stejně jako výběr, koordinace, dohoda, a organizace a vylepšení materiálů webu. Všechny materiály stránek jsou chráněny podle autorských práv, ochranná známka, patent a další příslušné zákony. Jako mezi jakýmkoli uživatelem a DVA JEWELRY, všechna jména, ochranné známky, servisní značky, certifikační značky, symboly, slogany nebo loga objevující se na Webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti DVA JEWELRY nebo jejích přidružených společností, poskytovatelé licencí (včetně „trenérů“), nebo dodavatelé. Použití nebo zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a může porušovat federální a státní zákony o ochranných známkách. Za žádných okolností nebudete mít jakákoli práva jakéhokoli druhu na Materiály webu nebo na ně, jiné než právo používat materiály stránek v souladu s těmito podmínkami.

4. Neoprávněné činnosti. Souhlasíte s tím, že tyto stránky nebudete používat (A) jakékoli nezákonné nebo neoprávněné účely, které porušují jakékoli místní, národní, nebo mezinárodní zákony (mimo jiné včetně importu, vývozní, autorská práva, a zákony o ochranných známkách); (b) upravující, kopírování, rozdělující, zobrazování, předvádění, rozmnožování, vydavatelství, licencování, vytváření odvozených děl z, přenos, prodej kteréhokoli z materiálů webu, pokud tyto Podmínky nebo samostatná písemná dohoda s DVA JEWELRY nepovolují jinak, pokus o získání neoprávněného přístupu k počítačovému systému DVA JEWELRY nebo o jakoukoli činnost, která narušuje výkon, nebo zhoršuje funkčnost Stránek nebo jakýchkoli služeb poskytovaných prostřednictvím Stránek; (d) jakýkoli další prodej nebo komerční použití stránek; (E) jakékoli stahování nebo kopírování materiálů webu z jakéhokoli důvodu jiného než pro vaše osobní použití, nebo jakékoli použití dolování dat, roboty nebo podobné nástroje pro sběr a extrakci dat; (F) používání webu k přístupu nebo shromažďování jakýchkoli osobně identifikovatelných informací, včetně jakýchkoli jmen, e-mailové adresy nebo jiné takové informace pro jakýkoli účel, počítaje v to, bez limitů, komerční účely; nebo (G) odstranění, obcházet, deaktivace, jakýmkoli způsobem poškozovat nebo jinak zasahovat do jakýchkoli funkcí webu souvisejících se zabezpečením, jejichž cílem je zabránit nebo omezit neoprávněné použití stránek nebo jakýchkoli materiálů stránek. Souhlasíte také s tím, že nebudete používat stránky ani naše produkty či služby za účelem jejich zneužití, škodit, nebo se pokoušíte zneužít nebo poškodit DVA JEWELRY, jeho ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, agenti, dodavatelé a poskytovatelé licencí nebo jakíkoli uživatelé webu jakýmkoli způsobem nebo se zapojit do jakéhokoli jiného chování, které omezuje nebo brání komukoli v používání nebo užívání stránek, je pomlouvačné, obscénní, sprostý, urážlivý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, zánětlivé, nebo jinak nevhodné, nebo které, jak jsme určili my, může poškodit DVA ŠPERKY, jeho ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, agenti, dodavatelé a poskytovatelé licencí nebo uživatelé webu, nebo je vystavit odpovědnosti. Web a materiály webu můžete používat pouze v souladu s těmito podmínkami. Jakékoli jiné použití těchto stránek, Materiály stránek, nebo naše produkty nebo služby, včetně, ale bez omezení na výše uvedené neoprávněné použití, bez předchozího písemného souhlasu společnosti DVA JEWELRY je přísně zakázáno. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neoprávněné nebo hanlivé, obscénní, sprostý, urážlivý, urážlivý, obtěžující, násilný, nenávistný, zánětlivé, nebo jinak nežádoucí použití stránky, Materiály stránek, nebo naše produkty nebo služby by mohly způsobit nenapravitelné škody DVA JEWELRY a to v případě takového neoprávněného nebo škodlivého použití, DVA JEWELRY má nárok na soudní zákaz navíc k jakýmkoli dalším opravným prostředkům dostupným podle zákona nebo spravedlnosti. Kromě toho, berete také na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše porušení těchto podmínek používání může mít za následek pozastavení nebo ukončení vašeho účtu a vaši schopnost používat web nebo jakékoli produkty či služby na tomto webu a, jako výsledek, DVA ŠPERKY, jeho ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, agenti, dodavatelé a poskytovatelé licencí (včetně „trenérů“) může odmítnout poskytnout nebo prodat některý z našich produktů nebo služeb.

5. Materiály odeslané na web. Některé funkce webu vám mohou umožnit přispívat komentáři, zpětná vazba, informace, obsah, text, soubory, grafika, příspěvky, a další materiály a informace pro přístup, použití, prohlížení a komentování ostatních uživatelů na Web („Uživatelský obsah“). Zveřejněním uživatelského obsahu, prohlašujete, že máte plné zákonné právo poskytovat uživatelský obsah a že používání uživatelského obsahu webem a všemi dalšími osobami a subjekty nebude: (A) porušovat jakákoli práva duševního vlastnictví jakékoli osoby nebo subjektu nebo jakákoli práva na publicitu, osobnost, nebo soukromí jakékoli osoby nebo subjektu, včetně toho, že jste nezískali souhlas se zveřejňováním osobně identifikujících nebo jinak soukromých informací o osobě; (b) porušovat jakýkoli zákon, statut, nařízení, nařízení, nebo dohoda; nebo (C) představují zveřejnění jakýchkoli důvěrných informací vlastněných jakoukoli třetí stranou. Pokud DVA JEWELRY výslovně nestanoví jinak v dohodě mezi vámi a DVA JEWELRY, na základě vašeho odeslání uživatelského obsahu nebo jiného materiálu či informací společnosti DVA JEWELRY, udělujete DVA JEWELRY celosvětově, věčný, neodvolatelný, přenosný, licence pro přístup, použití, distribuovat, reprodukovat, Zobrazit, modifikovat, vytvářet odvozená díla na základě, a sublicence, obsah uživatele, vše bez jakékoli kompenzace. Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah nebo příspěvky na webu porušují vaše duševní vlastnictví nebo jiná práva, řiďte se prosím naším Reklamačním řádem v části 12 těchto Podmínek.

6. Webové stránky a obsah třetích stran. Web je k dispozici pouze pro informační účely. Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné internetové webové stránky, které uživatelům usnadní vyhledávání informací, produkty, nebo služby, které by mohly být zajímavé. Použití takových odkazů třetích stran, Web a materiály tohoto webu a jakýkoli jiný materiál nebo obsah na tomto webu a zpřístupněný prostřednictvím tohoto webu je zcela na vaše vlastní riziko. Společnost DVA JEWELRY nedoporučuje a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti za obsah, přesnost informací, nebo kvalitu produktů nebo služeb poskytovaných nebo inzerovaných na webech třetích stran nebo transakcí, které provádíte nebo do nich vstupujete s třetími stranami. Používání webových stránek jakékoli třetí strany je na vaše vlastní riziko, a v souladu s podmínkami těchto jiných webových stránek. DVA JEWELRY nepodporuje žádný produkt, servis, nebo ošetření poskytované na webových stránkách třetích stran nebo inzerované nebo poskytované na těchto stránkách.

7. Prohlášení o ochraně soukromí. Veškeré osobní údaje, které na webu poskytnete společnosti DVA JEWELRY, podléhají našemu prohlášení o ochraně osobních údajů, který je tímto začleněn do těchto podmínek odkazem, jako by byl uveden v tomto dokumentu. Vezměte prosím na vědomí, že nelze zaručit důvěrnost jakékoli komunikace nebo materiálu přenášeného společnosti DVA JEWELRY prostřednictvím webu nebo elektronické pošty na internetu., počítaje v to, například, osobní údaje, jako je vaše adresa nebo jméno. Společnost DVA JEWELRY lze kontaktovat e-mailem na adrese info@dvajewel.com

8. Zřeknutí se odpovědnosti. Informace na tomto webu slouží pouze pro informační účely. Bez omezení čehokoli jiného v těchto Podmínkách nebo jinak, Společnost DVA JEWELRY neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí na webu nebo v materiálech webu. DVA ŠPERKY, její dceřiné společnosti, a přidružené společnosti, nenesou odpovědnost a nezaručují přesnost nebo úplnost jakýchkoli materiálů stránek, Uživatelský obsah, produkty, data, služby, Odkazy, reklamy nebo jiné položky obsažené na tomto webu. DVA JEWELRY si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu nebo z jakéhokoli důvodu okamžitě odstranit jakékoli materiály stránek nebo uživatelský obsah. Společnost DVA JEWELRY nemůže a nekontroluje veškerou komunikaci nebo produkty zpřístupněné na nebo prostřednictvím tohoto webu, ale, i když to není povinné, může zkontrolovat, ověřit, provádět změny nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah, Materiály stránek, Web nebo produkty nebo služby poskytované v souvislosti s Webem, včetně informací odeslaných v souvislosti s materiály stránek nebo jinými funkcemi kdykoli, s oznámením nebo bez upozornění podle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že musíte vyhodnotit a nést veškerá rizika spojená s použitím materiálů stránek nebo uživatelského obsahu a že se na takové materiály stránek nebo uživatelský obsah nesmíte spoléhat.

Tato stránka, materiály, obsah uživatele, služby, produkty, informace, a další materiály na, v, a zpřístupněny prostřednictvím webu “jak je” a “se všemi poruchami”. Používání stránek je zcela na vaše vlastní riziko. Společnost DVA JEWELRY a její poskytovatelé licencí neposkytují žádná prohlášení ani záruky, a zřeknutí se všech prohlášení a záruk, s ohledem na web, obsah uživatele, materiály webu, služby, produkty, data, a další materiály na, v, a zpřístupněny prostřednictvím webu, výslovné nebo implicitní, písemně nebo ústně, vyplývající z průběhu jednání, průběh výkonu, využití obchodu, nebo jinak, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnost konkrétního účelu, přesnost, systémová integrace, nevměšování, kvalitní, titul, a neporušení. Celé riziko uspokojivé kvality, výkon, přesnost, úplnost, a úsilí s ohledem na veškerý uživatelský obsah, stránka, materiály webu, služby, produkty, data, a další materiály na, v, a zpřístupněny prostřednictvím webu, je s tebou.

9. Omezení odpovědnosti. Společnost DVA JEWELRY a její poskytovatelé licencí nebudou odpovědní za žádné přímé, nepřímý, speciální, vedlejší, následný, příkladný, mimosmluvní, nebo represivní škody jakéhokoli druhu, včetně ušlých výnosů nebo ušlých zisků, které mohou nebo mohou vyplynout z použití, přístup k, nebo nemožnost používat web, obsah uživatele, materiály webu, služby, produkty, data, a další materiály na, v, a zpřístupněny prostřednictvím webu, bez ohledu na právní teorii, bez ohledu na to, zda jste vy nebo DVA JEWELRY byli informováni o možnosti nebo pravděpodobnosti takových škod, a to i v případě, že opravné prostředky, které jsou jinak k dispozici, nesplní svůj základní účel. Celková odpovědnost společnosti DVA JEWELRY a jejích poskytovatelů licencí vůči vám nebo jakékoli jiné osobě či subjektu v souvislosti s, na základě, nebo vyplývající z webu, obsah uživatele, materiály webu na, v, a zpřístupněny prostřednictvím webu, nebo služby, produkty, data, nebo materiály nabízené v souvislosti s tím překračují cenu, kterou jste zaplatili během předchozího roku za používání webu a služeb a produktů. Některé státy neumožňují omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, výše uvedené omezení nebo vyloučení se vás tedy nemusí týkat. Pokud bude některá část tohoto omezení odpovědnosti z jakéhokoli důvodu shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, celková odpovědnost společnosti DVA JEWELRY a jejích poskytovatelů licencí nesmí překročit deset dolarů ($10). Pokud nejste spokojeni s webem nebo s některou z těchto podmínek, nebo máte pocit, že DVA JEWELRY porušila tyto podmínky, Vaším jediným a výlučným prostředkem nápravy je přestat Web používat.

10. Odškodnění. Odškodníte DVA JEWELRY a její ředitele, důstojníci, zaměstnanci, agenti, dodavatelé a poskytovatelé licencí (včetně „trenérů“) („DVA JEWELRY Indemnitees“) proti všem nárokům, akce, obleky, a další řízení („Nároky“) vzniklé nebo vzniklé v souvislosti se stránkou a vaším používáním stránky, materiály webu nebo jakékoli služby, produkt nebo data získaná prostřednictvím webu, jakékoli porušení zákona, nedbalost, úmyslné zneužití, nebo jakékoli jiné použití těchto stránek, obsah uživatele, materiály webu, služby, produkty, informace a další materiály o, a zpřístupněny prostřednictvím webu, s výjimkou rozsahu, který lze přičíst klenotům DVA, nebo jakékoli porušení těchto podmínek vámi a bude odškodňovat a chránit DVA JEWELRY Odškodnění neškodné před a proti všem rozsudkům, ztráty, závazky, škody, náklady, a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a výplat advokátů) vzniklé v souvislosti s takovými nároky. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti DVA JEWELRY nesmíte uspokojit žádnou reklamaci. DVA JEWELRY nebo její poskytovatelé licencí mohou převzít obranu jakéhokoli nároku, na vaše výhradní náklady a výdaje, a při takové obraně budete spolupracovat ve všech rozumných ohledech. Budete mít právo zaměstnat v jakémkoli nároku samostatného právního zástupce a podílet se na jeho obhajobě. Pokud vám společnost DVA JEWELRY nebo její poskytovatelé licencí neoznámí, že se rozhodla provést její obranu, budete mít právo bránit Nárok právním zástupcem přiměřeně přijatelným pro DVA JEWELRY, podléhá právu DVA JEWELRY převzít, na jejich vlastní náklady a výdaje, obhajoba jakéhokoli nároku kdykoli před vypořádáním nebo jeho konečným rozhodnutím.

11. internetová bezpečnost. Společnost DVA JEWELRY vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že je stránka obecně dostupná. nicméně, nastanou případy, kdy bude přístup na web přerušen nebo nedostupný. Společnost DVA JEWELRY vynaloží přiměřené úsilí k minimalizaci takového narušení, pokud je to v rámci jeho přiměřené kontroly. Souhlasíte s tím, že společnost DVA JEWELRY nenese za vás žádnou odpovědnost za jakékoli úpravy, pozastavení nebo ukončení Stránky. Berete na vědomí, že technické zpracování a přenos jakéhokoli obsahu stránek může být přenášen nezašifrovaně a zahrnovat (A) přenosy přes různé sítě; a (b) změny vyhovující a přizpůsobené technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že nezaručujeme, že jakékoli informace odeslané z našich stránek budou během přenosu bezpečné, ani nemůžeme zaručit důvěrnost jakékoli komunikace nebo materiálu přenášeného společnosti DVA JEWELRY prostřednictvím tohoto webu nebo internetu, počítaje v to, například, osobní údaje, jako je vaše jméno nebo adresa.

12. Reklamační řád. Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah nebo příspěvky na tomto webu porušují vaše duševní vlastnictví nebo jiná práva, prosím informujte společnost DVA JEWELRY e-mailem na adrese info@dvajewel.com o podrobné podrobné zprávě s následujícími informacemi: (A) vaše jméno a název vaší společnosti, jestli nějaký; (b) vaše kontaktní informace, včetně vaší e-mailové adresy; (C) povaha a podstata vaší stížnosti, konkrétní sporná práva, a váš základ pro podání stížnosti, včetně obsahu nebo příspěvků, které jsou nežádoucí; a (d) následující prohlášení: "Prohlášení.", reprezentace, a tvrzení uvedená v této zprávě jsou pravdivá, kompletní, a přesné a mám plné zákonné oprávnění učinit každé takové prohlášení, zastoupení, a tvrzení a učinit a vyhovět jakémukoli požadavku vznesenému v této zprávě. “

13. Změny těchto podmínek; Ukončení. DVA JEWELRY si vyhrazuje právo kdykoli upravit, měnit nebo aktualizovat tyto podmínky. Vaše používání webu po jakýchkoli změnách znamená, že souhlasíte s tím, že budete postupovat a budete vázáni změněnými podmínkami. Jakákoli změna těchto podmínek bude účinná vůči každému návštěvníkovi, který navštívil web před provedením změny. Je povinností uživatelů navštěvujících Web před změnou, aby se dozvěděli o změnách Podmínek od jejich poslední návštěvy. Společnost DVA JEWELRY může pozastavit nebo ukončit váš účet a / nebo vaši schopnost používat tento web, nebo jakékoli produkty nebo služby na webu, nebo vám může odmítnout poskytnout nebo prodat jakýkoli z našich produktů nebo služeb za nedodržení těchto podmínek, za poskytnutí nepravdivých nebo nepřesných informací o sobě DVA JEWELRY, za porušení vlastnických práv DVA JEWELRY, nebo z jakéhokoli jiného důvodu nebo bez důvodu.

14. Rozhodné právo a jurisdikce. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a DVA JEWELRY s ohledem na předmět těchto Podmínek, a nahrazuje veškerá předchozí i současná písemná a ústní prohlášení, porozumění, a dohody, výslovné a implicitní, a bude se řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Státu Izrael, bez odkazu na kolizní normy; POKUD, NICMÉNĚ, ŽE PODMÍNKY JAKÝCHKOLI PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, KTERÉ JSOU UPLATNĚNY, ZE ZÁKLADU, ODVOZENÝ OD, PODOBNÝ, NEBO PŘIPOJENÍ K JEDNOTNÉMU POČÍTAČOVÉMU ZÁKONU O INFORMAČNÍCH TRANSAKCÍCH VYPRACOVANÉM VNITROSTÁTNÍ KONFERENCÍ KOMISE O JEDNOTNÝCH STÁTNÍCH ZÁKONECH NENÍ UPLATNĚNO V ROZSAHU, KTERÝ ZÁKON VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁ ZMĚNU TĚCHTO PODMÍNEK JEDNOTLIVOSTI. Přístupem, prohlížení, nebo pomocí služeb, funguje, obsah, nebo materiály na webu, souhlasíte a souhlasíte (A) výlučná jurisdikce federálních a státních soudů ve státě Izrael; (b) přijmout službu procesu osobním doručením nebo poštou; a (C) neodvolatelně se zříká práva na soudní řízení porotou a jakékoli jiné jurisdikce a místního soudu, které jsou k dispozici.

15. Smíšený. Web je řízen a provozován z izraelských států. Bez omezení čehokoli jiného, DVA JEWELRY neposkytuje žádné prohlášení, že tento web, Materiály stránek, Uživatelský obsah, služby, produkty, informace nebo jiné materiály dostupné na, v, nebo prostřednictvím webu je vhodné nebo dostupné pro použití v jiných umístěních, a přístup k nim z území, kde jsou nelegální, je zakázán. Ti, kdo se rozhodnou pro přístup na Web z jiných míst, tak činí z vlastní vůle a jsou odpovědní za dodržování příslušných zákonů. Zřeknutí se nebo neúspěch společnosti DVA JEWELRY v jakémkoli ohledu uplatnění jakéhokoli práva stanoveného níže nebude považováno za zřeknutí se tohoto práva v budoucnu nebo zřeknutí se jakéhokoli jiného práva stanoveného na základě těchto podmínek. Nadpisy použité v těchto podmínkách jsou pouze pro informaci a nemají vliv na výklad těchto podmínek. Žádná osoba nebo subjekt, který není smluvní stranou této dohody, nebude považován za osobu, která je příjemcem těchto podmínek nebo jakéhokoli ustanovení těchto podmínek. Pokud se zde používá, slova „zahrnuje“ a „včetně“ a jejich syntaktické variace budou považována za slovy „bez omezení“.

Naposledy změněno: červen 2, 2020
Copyright © 2020 DVA ŠPERKY. Všechna práva vyhrazena.